Privacy Policy

 

Bij Bleijerveld Juridisch advies hechten wij waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In dit privacy policy geven wij aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens:

Website:                 www.bleijerveldjuridischadvies.nl 

Adres:                      Oremusplein 1

Postcode:               6815 DN  ARNHEM

Email:                       info@bleijerveldjuridischadvies.nl


Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om invulling te geven aan onze taken.
De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

– e-mailadres,
– voornaam,
– tussenvoegsel,
– achternaam,
– adresgegevens,
– geboortedatum,
– geboorteplaats,
– geslacht,
– telefoonnummer,
– klantnummer,
– bankgegevens,
– overige relevante persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens:

– (pas)foto’s, als u daar toestemming voor geeft,
– medisch(e) dossier/gegevens.


De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de volgende doelen:
– om contact met u te kunnen onderhouden,
– uitvoering van de overeenkomst met u,
– u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, waaronder aanbiedingen,
– te voldoen aan onze administratieve verplichtingen,
– fraude te bestrijden.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zijn zuinig op uw persoonsgegevens en wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

  • De verbinding met de website (www.bleijerveldjuridischadvies.nl ) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
  • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Windows of Apple.
  • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner.
  • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
  • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
  • Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Bleijerveld Juridisch advies te verwerken.

Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@bleijerveldjuridischadvies.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met onze partners te delen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze taakvervulling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

 

Cookies op www.bleijerveldjuridischadvies.nl 

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van derden, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De technische, functionele en analytische cookies op onze website brengen uw privacy niet in gevaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van uw browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens in principe niet langer dan 5 jaar. Dit is in overeenstemming met de bewaartermijn van dossiers voor advocaten. Wij kunnen er in het belang van de cliënt of in verband met onze verantwoordelijkheid ook voor kiezen om dossier tot 20 jaar te bewaren, dat is namelijk een algemene verjaringstermijn. Alleen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

 

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken 

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Wij zullen hier zoveel als mogelijk aan meewerken, tenzij daar een gerechtvaardigde reden voor is. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@bleijerveldjuridischadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

 

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onder omstandigheden is het voor ons noodzakelijk om gegevens over uw gezondheid te verwerken. Deze gegevens verwerken wij alleen om onze taken te kunnen verrichten en/of een wettelijke plicht.  

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar als we daar toestemming voor hebben van diegene met het ouderlijk gezag. Door persoonsgegevens ter verwerking aan ons aan te bieden verklaart u ten minste 16 jaar oud te zijn of voor de verwerking toestemming te hebben van ouders of andere personen met het ouderlijk gezag. Als we constateren dat een persoon in ons bestand jonger is dan 16 jaar en voor de verwerking niet is ingestemd door een persoon met het ouderlijk gezag dan verwijderen we de persoonsgegevens.

Mocht u aanwijzingen hebben dat wij zonder toestemming van de bevoegde persoon persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 verwerken, neem dan contact met ons op via info@bleijerveldjuridischadvies.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bleijerveld Juridisch advies